Švenčionių profesinio rengimo centras

Paieška

Grįžti į turinį

Pagrindinis meniu:


DĖMESIO. Į GRUPES PO 12 KLASIŲ PRIĖMIMAS BAIGTAS

Apie mus


Švenčionių profesinio rengimo centras yra jaukiame gamtos kampelyje netoli Švenčionių miesto, buvusio Cirkliškio dvaro pastatuose. Dabar tai respublikinės reikšmės architektūrinis paminklas.
1959 m. spalio 1 d. pradėjęs veikti žemės ūkio technikumas 1975 m. buvo reorganizuotas į tarybinį ūkį-technikumą, o 1990 m. - į žemės ūkio mokyklą. 2000 m. liepos 1 d. sujungus Cirkliškio žemės ūkio mokyklą su Švenčionėlių politechnikos mokykla įkurtas profesinio rengimo centras.

 



Bendros žinios apie mokyklą


Mokyklos pavadinimas

Švenčionių profesinio rengimo centras

Adresas

Liepų al. 2, Cirkliškis, LT-18121 Švenčionių raj.

E-paštas

sprc.centras@zebra.lt,
sprc@takas.lt

Tel. / faksas

(8-387) 51357, faksas (8-387) 51134

Mokyklos tipas

Profesinė mokykla

Mokymo kalba

Lietuvių

Direktorė

Milda Gustienė-Vilniškė





Švietimo ir mokslo ministro Gintaro Steponavičiaus 2011 m. gegužės 6 d. įsakymu akredituota Švenčionių profesinio rengimo cenro vidurinio ugdymo programa ir įkurtas gimnazijos skyrius.


Centro taryba


1. Milda Gustienė-Vilniškė - mokyklos direktorė2. Romualdas Astrauka - direktoriaus pavaduotojas ugdymui3. Stasė Jasiulionienė - mokytoja, tarybos sekretorė4. Laimutė Stūglienė - mokytoja, tarybos pirmininkė5. Danutė Petkūnienė - bendrabučio administratorė, tėvų atstovė6. Romualdas Veikutis - darbų ir civilinės saugos inžinierius
9. Sigitas Švereika - Švenčionėlių miškų urėdijos urėdo pavaduotojas, socialinis partneris10. Raja Krupenina - Švenčionių savivaldybės mero pavaduotoja, savivaldybės atstovė

1. Milda Gustienė-Vilniškė
- mokyklos direktorė
2. Romualdas Astrauka - direktoriaus pavaduotojas ugdymui
3. Stasė Jasiulionienė - mokytoja, tarybos sekretorė
4. Laimutė Stūglienė - mokytoja, tarybos pirmininkė
5. Danutė Petkūnienė - bendrabučio administratorė, tėvų atstovė
6. Romualdas Veikutis - darbų ir civilinės saugos inžinierius
7. Giedrė Čaplinskaitė - AG13 grupės mokinė
8. Andrius Gudeliavičius - AKG13 grupės mokinys
9. Sigitas Švereika - Švenčionėlių miškų urėdijos urėdo pavaduotojas, socialinis partneris
10. Raja Krupenina - Švenčionių savivaldybės mero pavaduotoja, savivaldybės atstovė


Švenčionių profesinio rengimo centro ateities vizija

Švenčionių profesinio rengimo centras yra moderni, atvira, žmogiškąsias vertybes puoselėjanti ugdymo įstaiga, rengianti darbininkiškų profesijų specialistus.
Mokyklos misija vykdant pagrindinį, vidurinį, profesinį ir tęstinį mokymą, rengti kvalifikuotus darbuotojus, kiekvienam sudaryti sąlygas siekti geresnių rezultatų.

Strateginis tikslas sudaryti sąlygas asmenims įgyti kompetencijas ir kvalifikacijas, įgalinančias prisitaikyti prie Lietuvos ir Europos Sąjungos ekonominių, socialinių, politinių bei technologinių sąlygų bei sugebėti konkuruoti kintančioje darbo rinkoje.


Strateginiai tikslai ir uždaviniai


1.Mokymąsis ir ugdymas:
1.1. Užtikrinti aukštesnę švietimo ir mokymosi sistemos paslaugų kokybę ir prieinamumą. Pagerinti žinių ir technologijos sklaidos terpę.
1.2. Tobulinti ir stiprinti mokymo/si paslaugų kokybę, geriau tenkinti mokinių poreikius
2.Pagalba mokiniams:
2.1.Gerinti mokinių dalyvavimą profesinio mokymosi sistemoje.
3. Mokyklos kultūra, ryšiai
Efektyvinti mokyklos bendruomenės narių bendradarbiavimą.
Mokyklos muziejaus veiklos tobulinimas
Padidinti mokinių veiklos efektyvumą ir prieinamumą įmonėms.
4.Materialiniai ir finansiniai ištekliai, personalas:
4.1.Padidinti Centro veiklos efektyvumą, sustiprinti viešą ir privačią materialinę bazę.
Tobulinti personalo kvalifikaciją ir kompetenciją, gerinti personalo dalyvavimą mokymosi visą gyvenimą sistemoje.
5.Vadovavimo ir vadybos organizavimas:
5.1. Vienyti visų centro dirbančiųjųveiklą ir nukreipti ją mokyklos veiklostęstinumui užtikrinti.


Mokinių skatinimas


Gerai ir labai gerai besimokantiems mokiniams direktoriaus įsakymu pusmečio ar mokslo metų pabaigoje reiškiama padėka. Olimpiadų, įvairių konkursų nugalėtojai ir labai gerais pažymiais mokslo metus užbaigę mokiniai apdovanojami Centro Padėkos raštais.
Mokinių bendrija "Viltis" apdovanoja už gerą mokymąsi ir gerą lankomumą, visuomeninę veiklą mokinius dovanomis.


Specialūs poreikiai, konkursai, neformalus ugdymas


Centre dirba socialinis pedagogas.
Sudarytos sąlygos mokiniams mokytis pagal individualizuotas programas.
Neformalusis mokinių švietimas vykdomas per papildomojo ugdymo programas, jas mokiniai renkasi laisvai. Mokinių skaičius neformaliojo ugdymo grupėje yra ne mažesnis kaip 12 mokinių. Neformaliojo ugdymo veikla įrašoma į neformaliojo ugdymo tvarkaraštį. Neformaliojo ugdymo valandos skiriamos mokinių pasirinktoms saviraiškos programoms. Iki rugsėjo 5 d. mokinys nusprendžia, kiek ir kokiam centro siūlomam neformaliajam ugdymui jis gali skirti laiko.
Mokiniams sudaromos sąlygos ugdyti gabumus dalyvaujant olimpiadose, konkursuose.
Centre vyksta suaugusiųjų mokymas. Mokomi ūkininkai, traktorininkai, siuvėjos, virėjos, motopjūklininkai, vairuotojai.


E. paštas: sprc.centras@zebra.lt, sprc@takas.lt

Atnaujinta 2014-10-17 (C)



Apie mus | Stojantiesiems | Video | Veikla | Ugdymas karjerai | Vairavimo mokykla | Naujienos | Projektai | Moksleivių veikla | Pedagogai | Kontaktai | Nuorodos | Mokyklos laikraštis "Aidas" | Archyvas | Siūlome darbą | 2 proc. parama | Ūkininkų mokymas | Traktorininkų kursai | Tinklapio struktūra


Grįžti į turinį | Grįžti į pagrindinį meniu